€ 203.92
Klasse C (EUR)
26 november 2020

Value Square Fund Equity World (Towards Sustainability-label)

De activa van dit fonds worden voornamelijk belegd in aandelen van beursgenoteerde vennootschappen zonder geografische beperking, geselecteerd aan de hand van onder meer criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG – Environmental, Social and Governance criteria). De selectiemethode voor duurzame investeringen is gebaseerd op de uitsluiting van bedrijven die geacht worden schade te berokkenen en op een positieve keuze voor bedrijven die het beter doen dan hun regionale peergroup op ESG-vlak. De portefeuille wordt onafhankelijk beoordeeld op duurzaamheid door Ethibel (www.forumethibel.org). 

Het volledige duurzaamheidsbeleid van het compartiment is beschikbaar op https://www.value-square.be/nl/equityworld/legal/. In omstandigheden waarin de beheerder de neerwaartse risico’s hoger inschat dan het potentiële rendement kan het gedeelte dat in aandelen wordt belegd worden afgebouwd ten voordele van beleggingen in liquide middelen en geldmarktinstrumenten. Wanneer de beheerder het marktrisico hoog inschat, kan het compartiment tot 50% in liquide middelen en/of geldmarktinstrumenten belegd zijn. Het compartiment zal altijd minstens 50% in aandelen belegd zijn. 

Doel van het fonds is een zo hoog mogelijk rendement na te streven in absolute termen, eerder dan het verbeteren van beursindexen, en tegelijkertijd om de risico’s te beperken, door middel van een actief portefeuillebeheer

De selectie van de aandelen gebeurt op basis van fundamentele analyse en bottom-up benadering waarbij de nadruk wordt gelegd op het principe van Value-beleggen, geselecteerd aan de hand van onder meer criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG – Environmental, Social and Governance criteria). 

Dit is een fonds met kapitalisatieaandelen. 

De portefeuille van het compartiment wordt actief beheerd door de beheerder van de portefeuille. 

De referentie-index van het fonds is de MSCI All Countries World Index (ACWI) Value Net Total Return EUR. Deze index dient louter als instrument voor de investeerder om de prestaties van het fonds te kunnen vergelijken met deze van de index en zo de prestaties van het fonds op een geïnformeerde manier te kunnen beoordelen. De wijze van beheer noch de berekening van de prestatievergoeding zijn afgestemd op deze index. 

Overige informatie

Met inachtneming van de geldende wettelijke regels kan het compartiment ook gebruikmaken van genoteerde afgeleide producten, zoals bijvoorbeeld opties en futures, en dit zowel voor beleggingsdoelstellingen of als dekking van verschillende risico’s (markt, wissel,…). De belegger moet zich bewust zijn van het feit dat dit soort afgeleide producten volatieler is dan de onderliggende instrumenten. 

Een beleggingshorizon van minimum 8 jaar wordt aanbevolen.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De selectie van de aandelen gebeurt op basis van "value-beleggen" en "bottom-up benadering": in eerste instantie worden interessante aandelen geselecteerd op basis van fundamentele financiële analyse en pas daarna houden we rekening met de spreiding over sectoren en landen.

Het compartiment Value Square Fund Equity World belegt uitsluitend in aandelen, waarbij de beheerders tot 50% in cash kunnen gaan indien zij het marktrisico hoog inschatten.

De belangrijkste risico’s voor dit compartiment zijn het marktrisico, rendementsrisico, wisselkoersrisico en liquiditeitsrisico. Het marktrisico is het risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed. Het rendementsrisico is het risico voor het rendement. Het wisselkoersrisico is het risico dat de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Het liquiditeitsrisico ten slotte is het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Wat het kapitaalrisico betreft, het compartiment biedt geen kapitaalwaarborg.

Kerngegevens en praktische informatie

Compartiment vanValue Square Fund, Belgische bevek
Startdatum1 oktober 2008
ISIN-code C-klasseBE0948331591
LooptijdGeen bepaalde looptijd
BeleggingshorizonMinimum 8 jaar wordt aanbevolen
DeelbewijzenKapitalisatie
InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingGeen
Prestatievergoeding10% voor rendement hoger dan 6% per jaar, met high water-mark
Lopende kosten 1,23%
InschrijvingenDagelijks voor 12 uur
Minimale belegging1 deelbewijs
NIW-rapporteringDe Tijd, www.value-square.be
Beurstaks0% bij instap; 1,32% bij uitstap (max. €4000)
Towards Sustainability-labelhttps://www.towardssustainability.be/en/value-square-fund-equity-world

Voor klachten gelieve u te richten tot info@value-square.be of 09 241 57 57 of in tweede instantie tot de Consumentenombudsdienst via contact@consumentenombudsdienst.be.

Alvorens te beslissen om te investeren in het compartiment dient men eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van de C-klasse te lezen.
U vindt deze documenten op de pagina Wettelijke informatie.

Hoe investeer ik in dit fonds?

Wie wenst te investeren in dit fonds, kan dit op drie manieren:

1) Via Value Square

Je kan contact opnemen met ons via het nummer 09/241 57 57 of e-mailen naar info@value-square.be.

2) Via een financiële tussenpersoon

Je vraagt in een bankkantoor om in te schrijven op de bevek Value Square Fund Equity World - C met de ISIN code BE0948331591.

3) Via een online platform

Het fonds is verkrijgbaar via:
Binckbank (Orderdesk: 03 303 31 11)
Bolero (Orderdesk: 0800 628 16)
MeDirect

[{"image":"media\/bg\/629-37h-copy.png","quote":"Value Square Fund Equity World","quote_author_location":"","quote_style":"light"}]