Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Hallo!

We respecteren uw privacy. En dat is echt logisch. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met allerlei soorten gegevens, waaronder uw persoonlijke gegevens. We leggen uit welke van uw persoonlijke gegevens we opslaan, hoe we ze verwerken en waarom we dit doen.

We garanderen dat we vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens omgaan en dat we deze in een uiterst veilige omgeving bewaren. Wij geven uw persoonlijke gegevens nooit door aan onze commerciële partners. Laten we daar duidelijk over zijn. 

Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de regels van de GDPR, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening inzake gegevensbescherming), en de nationale uitvoeringswetgeving. In dit privacybeleid gebruiken we specifieke termen die in die verordeningen zijn gedefinieerd (bijvoorbeeld "persoonsgegevens", "verwerking", "verwerker", "verantwoordelijke voor de verwerking").

Wie zijn wij?

Value Square nv is een Belgisch bedrijf met zijn maatschappelijke zetel te: Schoonzichtstraat 23A, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), België. Ons BTW nummer is BE 0885.750.253. Wij zijn verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens via de website ('verantwoordelijke voor de verwerking'). Dit betekent dat we het doel en de middelen van deze verwerking bepalen. 

11 Snelle antwoorden

Vragen

 1. Bewaart u mijn persoonlijke gegevens?
 2. Bewaart u nog andere gegevens?
 3. Gebruikt u cookies?
 4. Gebruikt u plugins?
 5. Blijft u mijn gegevens gebruiken als ik mijn account verwijder?
 6. Verwijdert u al mijn gegevens als ik mijn account verwijder?
 7. Kan ik mijn GDPR-rechten uitoefenen?
 8. Verkoopt u mijn persoonlijke gegevens?
 9. Vertelt u commerciële partners wie ik ben?
 10. Verdient u geld met mijn gegevens?
 11. Kan ik ergens een klacht indienen?

Antwoorden

 1. JA
 2. NEE
 3. JA
 4. NEE
 5. NEE
 6. NEE
 7. JA
 8. NEE
 9. NEE
 10. NEE
 11. JA

Categorieën van gegevens die worden verwerkt – doel van de gegevensverwerking

Welke data?

Identificatiegegevens

naam, e-mailadres, postcode, het contactverzoek, andere opmerkingen en eventueel uw telefoonnummer 

Waarom?


 • identificatie
 • om onze diensten te leveren
 • om in contact te blijven

Op welke basis?


 • wettelijke verplichting
 • contractuele
 • legitiem belang (klantenrelatiebeheer)

Wanneer?


Bij het beantwoorden van een contactformulier of het noteren van uw deelname aan evenementen worden uw  gegevens verzameld en verwerkt. 

ID gegevens

naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit, fiscaal ID-nr., vervaldatum van het document, plaats van afgifte, woonadres (indien beschikbaar op het ID), foto van het identiteitsbewijs


 • identificatie
 • om onze diensten te leveren


wettelijke verplichting


Bij het doorgeven van deze gegevens als u klant wil worden.

Gebruiksgegevens

Apparaatmerk, besturingssysteem, locatiedetails, cookies, gebruikersgegevens


dienstverlening en verbetering


Toestemming


bij gebruik van de site

Anti-Money Laundering

details van de achtergrondcontrole, analyse van de betalingsinitiëringen


ML/TF check (money laundering / terrorism financing)


wettelijke verplichting


 • na ontvangst van de ID-gegevens
 • bij elke betaling (als klant)

Uitgebreide gegevens

allerlei gegevens die we ontvangen door u vragen te stellen


om onze diensten te leveren


legitiem belang (betere dienstverlening)


bij de communicatie met ons

Communicatie

alle communicatie tussen u en ons
(bv. email / telefoongesprek)


om onze diensten te leveren


legitiem belang (betere dienstverlening)


bij de communicatie met ons

Waar slaan we deze data op?

We bewaren al onze gegevens in een uiterst veilige omgeving. We maken gebruik van diensten van Microsoft die allerlei soorten databases leveren, afhankelijk van het type gegevens en het doel van de opslag van de gegevens. De servers die Microsoft gebruikt bevinden zich op twee verschillende Europese locaties en zijn uiterst goed beveiligd. 

Uiteraard hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen. Helaas bestaat er op het gebied van internet geen 100% garantie. Dus als iemand op enig moment in onze database zou inbreken, kunt u daarvoor geen schadevergoeding eisen, tenzij uw schade wordt veroorzaakt door een schending van onze verplichtingen in het kader van de GDPR. Maar we herhalen dat we hoge veiligheidsnormen hanteren die regelmatig worden getest, zowel door onszelf als door onze auditors.

Wie ontvangt data?
 1. Cloud database dienstverleners
 2. Diensten van de ombudsman
Waarom ontvangen zij jouw data?

 1. Om ons in staat te stellen uw gegevens op te slaan in sterk beveiligde en gecodeerde databases.
 2. Als u niet tevreden bent met onze diensten, kunt u een klacht indienen bij een ombudsman. In dat geval kan de ombudsdienst ons vragen om informatie over uw klacht.

Hoe lang verwerken we die gegevens?

Wij verwerken alle gegevens over u zolang u gebruik maakt van onze diensten. Zodra u geen gebruiker meer bent, hangt het af van welke gegevens we het hebben. Het klinkt ingewikkeld, dus we zullen het uitleggen.

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens langer te bewaren. We vallen onder de financiële wetgeving, met name de wet van 18 september 2017 ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze wet wordt ook wel de anti-witwaswet genoemd. Welnu, de anti-witwaswet bepaalt in artikel 60 dat wij verplicht zijn een aantal gegevens te bewaren tot 10 jaar na afloop van de samenwerking. Met andere woorden: nadat u bent gestopt met het gebruik van onze diensten, moeten wij nog eens 10 jaar lang een aantal gegevens bewaren. Dit zijn identificatiegegevens en registratiegegevens van transacties. Dit is dus iets waar we niet omheen kunnen. Alle andere persoonlijke gegevens die we niet hoeven te bewaren, worden echter onmiddellijk gewist als u met een klant stopt.

Kortom, wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de tijd die wij nodig hebben om te doen wat wij doen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven of als wij deze gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure. Wij zullen uiteraard alles in het werk stellen om te voorkomen dat wij uw gegevens ooit als bewijs moeten gebruiken in een rechtszaak.

Uw rechten

In principe heeft u een aantal rechten op basis van de GDPR. Laten we deze rechten even doornemen. Om te beginnen heeft u het recht om ons te vragen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen, of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensdraagbaarheid. Bovendien hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het is voor ons een prioriteit om al deze privacyrechten te respecteren. Het is echter belangrijk om te verduidelijken dat we rekening moeten houden met de volgende bijzonderheden.

Zoals eerder gezegd zijn wij wettelijk verplicht om uw identificatiegegevens en transactieregistratiegegevens gedurende 10 jaar te bewaren. De meeste van uw GDPR-rechten zijn niet van toepassing op deze opslag. De anti-witwaswet, artikel 65 om precies te zijn, stelt het volgende: "De persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze wet heeft geen recht op toegang tot en correctie van zijn of haar gegevens, noch het recht om te worden vergeten, noch het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens, noch het recht om bezwaar te maken, noch het recht om niet te worden geprofileerd, noch het recht op kennisgeving van beveiligingsfouten".

Uw privacyrechten blijven wel van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld de verwerking voor evenementen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u het recht heeft om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, of om de verwerking ervan te beperken.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, stuur dan een mail naar onze DPO. Geef duidelijk aan welk recht u wilt uitoefenen. We vragen u wel om een kopie van de voorkant van uw ID bij uw e-mail te voegen voor identificatiedoeleinden.

Voor de duidelijkheid

We staan onder streng toezicht van de financiële toezichthouders. Dit betekent dat we onze gebruikers moeten controleren of ze op internationale sanctielijsten, PEP-lijsten (Politiek prominente personen) of andere officiële lijsten staan. Hiervoor gebruiken we de achternaam, voornaam, geboortedatum en -plaats. 

Niemand kan dus bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit betekent ook dat wij, indien wij een vermoeden hebben van witwassen of financiering van terrorisme, verplicht zijn de persoonsgegevens met aanvullende informatie (bewijsmateriaal) door te geven aan de bevoegde autoriteiten. De GDPR kan dit niet verbieden.

Vragen of klachten?

Vragen?

Heeft u vragen over uw privacy, uw rechten of over de manier waarop wij uw gegevens verwerken? U kunt onze Data Protection Officer (DPO) bereiken door een e-mail te sturen naar gdpr@value-square.be.

Klachten?

Heeft u een klacht? Stuur ons dan een e-mail  (info@value-square.be) of bel  (+32 9 241 57 57) ons op en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Als we geen oplossing kunnen vinden, bent u vrij om een klacht in te dienen bij een bevoegde instantie. In België is dit de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit

[{"image":"media\/bg\/3409-balloon_crop.jpg","quote_author_location":""}]