Bonds
Value Square Fund
Alle fondsen

Bonds

Hieronder kan u meer informatie vinden over het compartiment "Value Square Fund Bonds".

Opmerkingen

Alvorens te beslissen om te investeren in het compartiment dient men eerst het prospectus en het essentieel informatiedocument (PRIIPS KID) te lezen. De documenten zijn beschikbaar in het Nederlands. U vindt deze documenten verder op deze pagina. Dit is een publicitaire mededeling.

Doel

Dit compartiment heeft als doel de aandeelhouders een blootstelling aan de obligatiemarkten te bieden.

De portefeuille van het compartiment bestaat voornamelijk uit obligaties en andere schuldinstrumenten of daarmee gelijkgestelde waardepapieren uitgedrukt in euro. Daarbij wordt de nadruk gelegd op instrumenten die een rating toegekend zijn van ‘investment grade’ of daaraan gelijkgesteld.

De aandeelhouders van het compartiment genieten geen enkele bescherming of kapitaalsgarantie.

Strategie

De activa van dit compartiment worden voornamelijk belegd in schuldinstrumenten (obligaties en andere vergelijkbare waardepapieren) uitgedrukt in euro. Bovendien wordt voornamelijk belegd in schuldinstrumenten met een rating van investment grade of indien er geen voorhanden is een kredietbeoordelingsscore die minstens gelijkwaardig is naar het oordeel van de beheerder.

De selectie van de obligaties gebeurt op basis van een fundamentele analyse van de emittent in combinatie met macro-economische inzichten.

In afwijking van bovenstaande strategie kan de beheerder van het compartiment in het kader van het normaal zorgvuldig beheer van de beleggingsportefeuille menen te moeten anticiperen op extreme marktomstandigheden en hiertoe beslissen om 100% van de activa te beleggen in overheidsobligaties, geldmarktinstrumenten, deposito’s of cash, waarbij het gedeelte deposito’s en/of cash maximaal 50% van de activa kan bedragen. De beoordeling van dit normaal zorgvuldig beheer gebeurt aan de hand van de informatie waarover de beheerder op het moment van het nemen van de beleggingsbeslissing beschikt.

Actief portefeuillebeheer

De portefeuille van het compartiment wordt actief beheerd door de beheerder van de portefeuille, wat betekent dat hij binnen de grenzen van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid discretionaire beleggingskeuzes op portefeuilleniveau maakt.

De wijze van beheer noch de berekening van de prestatievergoeding zijn afgestemd op een index.

Kenmerken

Algemeen

 • Compartiment van: Value Square Fund
 • Rechtsvorm: zelfbeheerde bevek
 • Domicilie: België

Kosten en taksen

Kosten

 • Instapvergoeding: Maximum 3%, ten voordele van uw distributeur
 • Uitstapvergoeding: geen
 • Beheersvergoeding: C klasse: max. 0,60%
 • Lopende kosten (som van "Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten" en "Transactiekosten"): C CAP klasse: 0,78%, C DIS klasse: 0,78%
 • Prestatievergoeding: geen
 • Anti-dilution levy: In uitzonderlijke omstandigheden kan een extra kost (anti dilution levy) worden aangerekend op alle intredingen of alle uittredingen van een compartiment ter bescherming van de beleggers tegen het liquiditeitsrisico. Deze kost kan variëren van 0% tot maximaal 5%. Meer uitleg vindt u in het prospectus van de bevek.

Taksen

 • Onderstaande taksen worden opgelegd aan een gemiddelde niet-professionele belegger fysieke persoon inwoner van België
 • Beurstaks: Kapitalisatie klassen: 0% bij instap; 1,32% bij uitstap (max. €4000). Distributie klassen: Geen.
 • Roerende voorheffing: Kapitalisatie klassen: Geen. Distributie klassen: 30% op dividenden (De roerende voorheffing op dividenden is van toepassing op een niet-professionele belegger, natuurlijke(fysieke) persoon)).
 • Reynders Taks: Meerwaardebelasting van 30% op de gerealiseerde meerwaarde van een compartiment dat meer dan 10% van zijn vermogen heeft belegd in vastrentende producten.

Minimale belegging

 • C klasse: 1 deelbewijs

Risico's

Beschrijving van de risico’s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment:

 • Marktrisico: het compartiment belegt voornamelijk in obligaties waarvan de koersen kunnen dalen, ten gevolge van verslechterende macro-economische omstandigheden, specifieke bedrijfsomstandigheden, of ten gevolge van algemene marktpsychologie.
 • Kredietrisico: het compartiment kan beleggen zowel in obligaties met een erkende goede kwaliteit als obligaties die eenhoog kredietrisico hebben (hoogrentende obligaties) en is daardoor in zekere mate blootgesteld aan het risico dat kanontstaan als de emittent van de obligatie zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt.
 • Liquiditeitsrisico: is het risico dat de fondsbeheerder er niet in slaagt om een effect/positie van het compartiment te verkopen tegen de normale marktwaarde en binnen een redelijke termijn door een gebrek aan kopers.
 • Wisselkoers- of valutarisico: het compartiment belegt wereldwijd waardoor een deel van de portefeuille gevoelig is aanwisselkoersschommelingen.
 • Rendementsrisico: het compartiment is actief beheerd en is niet gelinkt aan een index. Hierdoor kan het rendement van het compartiment sterk afwijken van het algemeen marktrendement.
 • Inflatierisico: naarmate de inflatie stijgt in een bepaald land, daalt de koopkracht van de munteenheid van dat landalsook de waarde van de obligatie. Het compartiment biedt geen bescherming tegen een stijging van de inflatie en hetis bijgevolg mogelijk dat de rendementen van de investeringen niet kunnen worden gehandhaafd volgens het tempovan de inflatie.

Rechten van de belegger

Voor meer informatie over de rechten van de belegger kan u steeds onze "Wettelijke informatie" webpagina bezoeken of deze link openen. De informatie in het document is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.