Business Holdings DBI-RDT
Value Square Fund
Alle fondsen

Business Holdings DBI-RDT

Hieronder kan u meer informatie vinden over het compartiment "Value Square Fund Business Holdings DBI-RDT".

Opmerkingen

Alvorens te beslissen om te investeren in het compartiment dient men eerst het prospectus en het essentieel informatiedocument (PRIIPS KID) te lezen. De documenten zijn beschikbaar in het Nederlands. U vindt deze documenten verder op deze pagina. Dit is een publicitaire mededeling.

Doel

Het doel van het compartiment is een zo hoog mogelijk rendement na te streven in absolute termen, eerder dan het overtreffen van beursindexen, en tegelijkertijd de risico’s te beperken. De activa worden hoofdzakelijk belegd in beursgenoteerde aandelen van houdstermaatschappijen (holdings) gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER) en in landen die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In beperktere mate kan ook worden belegd in beursgenoteerde holdings in andere landen.

Aan de houders van distributiedeelbewijzen van het compartiment wordt jaarlijks minstens 90% van de ontvangen inkomsten uitgekeerd na aftrek van de kosten, vergoedingen en provisies zodat zij kunnen genieten van het stelsel van de Definitief Belaste Inkomsten overeenkomstig Art. 202 en Art. 203 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB). In elk geval dient de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zich bij de beslissing over het dividend dat toekomt aan de houders van distributiedeelbewijzen altijd te houden aan het vereiste minimumuitkeringspercentage zoals bepaald in artikel 203 §2 van het WIB.

Strategie

Het doel van het compartiment is een zo hoog mogelijk rendement na te streven in absolute termen, eerder dan het overtreffen van beursindexen, en tegelijkertijd de risico’s te beperken. De activa worden hoofdzakelijk belegd in beursgenoteerde aandelen van houdstermaatschappijen (holdings) gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER) en in landen die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In beperktere mate kan ook worden belegd in beursgenoteerde holdings in andere landen. Een risicospreiding wordt bekomen door te investeren in minimaal 16 verschillende holdings, die op hun beurt meestal gediversifieerde activa aanhouden. De Netto Inventariswaarde (NIW) kan sterk schommelen als gevolg van de samenstelling van de portefeuille.

De selectie van de aandelen gebeurt op basis van fundamentele analyse en bottom-up benadering waarbij de nadruk wordt gelegd op het principe van Value-beleggen.

In omstandigheden waarin de beheerder de neerwaartse risico’s hoger inschat dan het potentiële rendement kan het gedeelte dat in aandelen wordt belegd worden afgebouwd ten voordele van beleggingen in liquide middelen en geldmarktinstrumenten.

Wanneer de beheerder het marktrisico gemiddeld inschat, kan het compartiment tot 25% in liquide middelen en/of geldmarktinstrumenten belegd zijn.

Wanneer de beheerder het marktrisico hoog inschat, kan het compartiment tot 50% in liquide middelen en/of geldmarktinstrumenten belegd zijn. Het compartiment zal altijd minstens 50% in aandelen belegd zijn.

Actief portefeuillebeheer

De portefeuille van het compartiment wordt actief beheerd door de beheerder van de portefeuille, wat betekent dat hij binnen de grenzen van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid discretionaire beleggingskeuzes op portefeuilleniveau maakt.

De wijze van beheer noch de berekening van de prestatievergoeding zijn afgestemd op een index.

Kenmerken

Algemeen

 • Compartiment van: Value Square Fund
 • Rechtsvorm: zelfbeheerde bevek
 • Domicilie: België

Kosten en taksen

Kosten

 • Instapvergoeding: Maximum 3%, ten voordele van uw distributeur
 • Uitstapvergoeding: geen
 • Beheersvergoeding: C klasse: 1%
 • Lopende kosten (som van "Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten" en "Transactiekosten"): C CAP klasse: 1,38%, C DIS klasse: 1,39%
 • Prestatievergoeding: geen
 • Anti-dilution levy: In uitzonderlijke omstandigheden kan een extra kost (anti dilution levy) worden aangerekend op alle intredingen of alle uittredingen van een compartiment ter bescherming van de beleggers tegen het liquiditeitsrisico. Deze kost kan variëren van 0% tot maximaal 5%. Meer uitleg vindt u in het prospectus van de bevek.

Taksen

 • Onderstaande taksen worden opgelegd aan een gemiddelde niet-professionele belegger fysieke persoon inwoner van België
 • Beurstaks: Kapitalisatie klassen: 0% bij instap; 1,32% bij uitstap (max. €4000). Distributie klassen: Geen.
 • Roerende voorheffing: Kapitalisatie klassen: Geen. Distributie klassen: 30% op dividenden

Minimale belegging

 • C klasse: 1 deelbewijs

Risico's

Beschrijving van de risico’s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment:

 • Marktrisico: het compartiment belegt voornamelijk in beursgenoteerde aandelen waarvan de koersen (aanzienlijk)kunnen dalen, ten gevolge van verslechterende macro-economische omstandigheden, specifieke bedrijfsomstandigheden, of ten gevolge van algemene marktpsychologie.
 • Liquiditeitsrisico: het is niet uitgesloten dat een groot deel van de portefeuille uit small caps zal bestaan. Small caps hebben doorgaans een lagere liquiditeit dan blue chips.
 • Rendementsrisico: het compartiment volgt zijn eigen beleggingsstrategie en is bijgevolg niet gelinkt aan een index. Hierdoor kan het rendement van het compartiment sterk afwijken van het algemeen marktrendement.
 • Wisselkoers- of valutarisico: het compartiment belegt wereldwijd waardoor een behoorlijk deel van de portefeuillegevoelig is aan wisselkoersschommelingen.
 • Risico afhankelijk van externe factoren: het voordeel voor de houders van distributiedeelbewijzen van dit compartiment is sterk afhankelijk van het behoud van het huidig belastingstelsel van de Definitief Belaste Inkomsten en kan verminderen of zelfs helemaal verdwijnen bij veranderingen van de belastingwetgeving

Rechten van de belegger

Voor meer informatie over de rechten van de belegger kan u steeds onze "Wettelijke informatie" webpagina bezoeken of deze link openen. De informatie in het document is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.