Equity Selection
Value Square Fund
Alle fondsen

Equity Selection

Hieronder kan u meer informatie vinden over het compartiment "Value Square Fund Equity Selection".

Opmerkingen

Alvorens te beslissen om te investeren in het compartiment dient men eerst het prospectus en het essentieel informatiedocument (PRIIPS KID) te lezen. De documenten zijn beschikbaar in het Nederlands. U vindt deze documenten verder op deze pagina. Dit is een publicitaire mededeling.

Doel

Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen van beursgenoteerde vennootschappen zonder geografische beperking en in ieder effect dat toegang tot het kapitaal van deze vennootschappen verleent.

Strategie

De activa van dit compartiment worden voornamelijk belegd in aandelen van beursgenoteerde vennootschappen zonder geografische beperking en in ieder effect dat toegang verleent tot het kapitaal van deze vennootschappen.

De selectie van de aandelen gebeurt op basis van fundamentele analyse en bottom-up benadering waarbij de nadruk wordt gelegd op het principe van Value-beleggen.

Doel van het compartiment is een zo hoog mogelijk rendement na te streven in absolute termen, eerder dan het verbeteren van beursindexen, en tegelijkertijd om de risico’s te beperken, door middel van een actief portefeuillebeheer.

In omstandigheden waarin de beheerder de neerwaartse risico’s hoger inschat dan het potentiële rendement kan het gedeelte dat in aandelen wordt belegd worden afgebouwd ten voordele van beleggingen in liquide middelen en geldmarktinstrumenten.

Wanneer de beheerder het marktrisico gemiddeld inschat, kan het compartiment tot 25% in liquide middelen en/of geldmarktinstrumenten belegd zijn.

Wanneer de beheerder het marktrisico hoog inschat, kan het compartiment tot 50% in liquide middelen en/of geldmarktinstrumenten belegd zijn. Het compartiment zal altijd minstens 50% in aandelen belegd zijn.

Actief portefeuillebeheer

De portefeuille van het compartiment wordt actief beheerd door de beheerder van de portefeuille, wat betekent dat hij binnen de grenzen van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid discretionaire beleggingskeuzes op portefeuilleniveau maakt.

De wijze van beheer noch de berekening van de prestatievergoeding zijn afgestemd op een index.

Kenmerken

Algemeen

 • Compartiment van: Value Square Fund
 • Rechtsvorm: zelfbeheerde bevek
 • Domicilie: België

Kosten en taksen

Kosten

 • Instapvergoeding: Maximum 3%, ten voordele van uw distributeur
 • Uitstapvergoeding: geen
 • Beheersvergoeding: A klasse: 1,5%, C klasse: 1%
 • Lopende kosten (som van "Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten" en "Transactiekosten"): A DIS klasse: 1,79%, A CAP klasse: 1,79%, C CAP klasse: 1,29%, C DIS klasse: 1,29%
 • Prestatievergoeding: 10% voor rendement hoger dan 6% per jaar, met high water-mark. Meer uitleg vindt u in het prospectus van de bevek.
 • Anti-dilution levy: In uitzonderlijke omstandigheden kan een extra kost (anti dilution levy) worden aangerekend op alle intredingen of alle uittredingen van een compartiment ter bescherming van de beleggers tegen het liquiditeitsrisico. Deze kost kan variëren van 0% tot maximaal 5%. Meer uitleg vindt u in het prospectus van de bevek.

Taksen

 • Onderstaande taksen worden opgelegd aan een gemiddelde niet-professionele belegger fysieke persoon inwoner van België
 • Beurstaks: Kapitalisatie klassen: 0% bij instap; 1,32% bij uitstap (max. €4000). Distributie klassen: Geen.
 • Roerende voorheffing: Kapitalisatie klassen: Geen. Distributie klassen: 30% op dividenden

Minimale belegging

 • A klasse: 1 deelbewijs
 • C klasse: 1 deelbewijs

Risico's

Beschrijving van de risico’s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment:

 • Marktrisico: het compartiment belegt voornamelijk in beursgenoteerde aandelen waarvan de koersen (aanzienlijk)kunnen dalen, ten gevolge van verslechterende macro-economische omstandigheden, specifieke bedrijfsomstandigheden, of ten gevolge van algemene marktpsychologie.
 • Liquiditeitsrisico: het is niet uitgesloten dat een groot deel van de portefeuille uit small caps zal bestaan. Small caps hebben doorgaans een lagere liquiditeit dan blue chips.
 • Wisselkoers- of valutarisico: het compartiment belegt wereldwijd waardoor een behoorlijk deel van de portefeuillegevoelig is aan wisselkoersschommelingen.
 • Rendementsrisico: het compartiment volgt zijn eigen beleggingsstrategie en is bijgevolg niet gelinkt aan een index. Hierdoor kan het rendement van het compartiment sterk afwijken van het algemeen marktrendement.

Rechten van de belegger

Voor meer informatie over de rechten van de belegger kan u steeds onze "Wettelijke informatie" webpagina bezoeken of deze link openen. De informatie in het document is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.