European Small Caps PE Factor
Value Square Fund
Alle fondsen

European Small Caps PE Factor

Hieronder kan u meer informatie vinden over het compartiment "Value Square Fund European Small Caps PE Factor".

Opmerkingen

Alvorens te beslissen om te investeren in het compartiment dient men eerst het prospectus en het essentieel informatiedocument (PRIIPS KID) te lezen. De documenten zijn beschikbaar in het Nederlands. U vindt deze documenten verder op deze pagina. Dit is een publicitaire mededeling.

Doel

Het doel van het compartiment is een zo hoog mogelijk rendement na te streven in absolute termen, eerder dan het overtreffen van beursindexen en tegelijkertijd de risico’s te beperken. De activa van dit compartiment worden hoofdzakelijk belegd in Europese aandelen van emittenten met een relatief kleine beurskapitalisatie (small caps). De selectie van de aandelen gebeurt op basis van fundamentele analyse en een bottom-up benadering waarbij beursgenoteerde aandelen gescreend worden op basis van intern bepaalde criteria vaak gebruikt in de Private Equity-wereld.

Aan de houders van distributiedeelbewijzen van het compartiment wordt jaarlijks minstens 90% van de ontvangen inkomsten uitgekeerd na aftrek van de kosten, vergoedingen en provisies zodat zij kunnen genieten van het stelsel van de Definitief Belaste Inkomsten overeenkomstig Art. 202 en Art. 203 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB). In elk geval dient de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zich bij de beslissing over het dividend dat toekomt aan de houders van distributiedeelbewijzen altijd te houden aan het vereiste minimumuitkeringspercentage zoals bepaald in artikel 203 §2 van het WIB.

De aandeelhouders van het compartiment genieten geen enkele bescherming of kapitaalsgarantie.

Strategie

De activa van dit compartiment worden hoofdzakelijk belegd in Europese aandelen van emittenten met een relatief kleine beurskapitalisatie (small caps). Europese aandelen is te verstaan als aandelen van emittenten die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk.

De selectie van de aandelen gebeurt op basis van fundamentele analyse en een bottom-up benadering waarbij beursgenoteerde aandelen gescreend worden op basis van intern bepaalde criteria vaak gebruikt in de Private Equity wereld (Private Equity Factor of kortweg PE Factor). Er wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve screenings om die beursgenoteerde bedrijven te selecteren die traditioneel het jachtterrein zijn van “private equity” spelers. Er wordt onder andere gekeken naar de onderliggende winstgroei, vrije kasstroomgeneratie, rendabiliteit op het aangewende kapitaal, de schuldgraad en de waardering.

In omstandigheden waarin de beheerder de neerwaartse risico’s hoger inschat dan het potentiële rendement kan het gedeelte dat in aandelen wordt belegd worden afgebouwd ten voordele van beleggingen in liquide middelen en geldmarktinstrumenten. Wanneer de beheerder het marktrisico gemiddeld inschat, kan het compartiment tot 25% in liquide middelen en/of geldmarktinstrumenten belegd zijn. Wanneer de beheerder het marktrisico hoog inschat, kan het compartiment tot 50% in liquide middelen en/of geldmarktinstrumenten belegd zijn. Het compartiment zal altijd minstens 50% in aandelen belegd zijn.

Actief portefeuillebeheer

De portefeuille van het compartiment wordt actief beheerd door de beheerder van de portefeuille, wat betekent dat hij binnen de grenzen van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid discretionaire beleggingskeuzes op portefeuilleniveau maakt.

De referentie-index van het compartiment is de MSCI Europe Small Cap Net Return (EUR). De beheerder van deze index is MSCI Limited en is opgenomen in het register waarvan sprake in artikel 36 van de Verordening 2016/1011. Deze index dient louter als instrument voor de investeerder om de prestaties van het fonds te kunnen vergelijken met deze van de index en zo de prestaties van het fonds op een geïnformeerde manier te beoordelen. De wijze van beheer is niet afgestemd op deze index maar de berekening van de prestatievergoeding wel.

Indien deze index inhoudelijk wordt gewijzigd of niet langer wordt aangeboden, kan de Raad van bestuur beslissen om verder geen referentie-index meer aan te bieden of om een alternatieve referentie-index in de plaats te nemen. In dat laatste geval beslist de Raad van bestuur eveneens welke referentie-index.

Kenmerken

Algemeen

 • Compartiment van: Value Square Fund
 • Rechtsvorm: zelfbeheerde bevek
 • Domicilie: België

Kosten en taksen

Kosten

 • Instapvergoeding: Maximum 3%, ten voordele van uw distributeur
 • Uitstapvergoeding: geen
 • Beheersvergoeding: P klasse: 1,50%, PL Klasse: 1,20%
 • Lopende kosten (som van "Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten" en "Transactiekosten"): P CAP klasse: 1,91%, P DIS klasse: 1,92%, PL CAP klasse: 1,60%, PL DIS klasse: 1,63%
 • Prestatievergoeding: 10% op de toename van de netto-inventariswaarde van het compartiment boven het rendement van de benchmark, met name de MSCI Europe Small Cap Net Return (EUR)-index. Meer uitleg vindt u in het prospectus van de bevek.
 • Anti-dilution levy: In uitzonderlijke omstandigheden kan een extra kost (anti dilution levy) worden aangerekend op alle intredingen of alle uittredingen van een compartiment ter bescherming van de beleggers tegen het liquiditeitsrisico. Deze kost kan variëren van 0% tot maximaal 5%. Meer uitleg vindt u in het prospectus van de bevek.

Taksen

 • Onderstaande taksen worden opgelegd aan een gemiddelde niet-professionele belegger fysieke persoon inwoner van België
 • Beurstaks: Kapitalisatie klassen: 0% bij instap; 1,32% bij uitstap (max. €4000). Distributie klassen: Geen.
 • Roerende voorheffing: Kapitalisatie klassen: Geen. Distributie klassen: 30% op dividenden

Minimale belegging

 • P klasse: 250.000 euro
 • PL klasse: 1.000.000 euro

Risico's

Beschrijving van de risico’s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment:

 • Marktrisico: het compartiment belegt voornamelijk in beursgenoteerde aandelen waarvan de koersen (aanzienlijk)kunnen dalen, ten gevolge van verslechterende macro-economische omstandigheden, specifieke bedrijfsomstandigheden, of ten gevolge van algemene marktpsychologie.
 • Liquiditeitsrisico: de beleggingsstrategie van het fonds richt zich op aandelen van emittenten met een kleine beurskapitalisatie (small caps). Small caps hebben doorgaans een lagere liquiditeit dan aandelen van emittenten met een grotere beurskapitalisatie.
 • Concentratierisico: dit risico wordt als middelhoog ingeschat door het compartiment, omwille van de focus op de Europese markt.
 • Rendementsrisico: het compartiment is actief beheerd en is niet gelinkt aan een index. Hierdoor kan het rendement van het compartiment sterk afwijken van het algemeen marktrendement.
 • Risico afhankelijk van externe factoren: het voordeel voor de houders van distributiedeelbewijzen van dit compartiment is sterk afhankelijk van het behoud van het huidig belastingstelsel van de Definitief Belaste Inkomsten en kan verminderen of zelfs helemaal verdwijnen bij veranderingen van de belastingwetgeving

Rechten van de belegger

Voor meer informatie over de rechten van de belegger kan u steeds onze "Wettelijke informatie" webpagina bezoeken of deze link openen. De informatie in het document is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.