Duurzaamheidsgerelateerde mededelingen

Teneinde de wetgeving te respecteren en informatie te verschaffen aan beleggers zodat weloverwogen beleggingsbeslissingen gemaakt kunnen worden, is Value Square NV, als portefeuillebeheerder van Value Square Fund, verplicht om informatie openbaar te maken over hoe ze omgaat met duurzaamheid. 

Een duurzame belegging wordt gedefinieerd als een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling of sociale doelstelling, zoals gemeten aan de hand van indicatoren vermeld in EU-wetgeving.

Value Square NV promoot Value Square Fund niet als een beleggingsproduct met ecologische of sociale kenmerken. Het is bij deze belangrijk om te noteren dat Value Square Fund geen rekening houdt met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De reden hiervoor is dat Value Square NV niet kan voldoen aan de EU-standaard die toelaat om te kunnen spreken van duurzaam beleggen. 

Verder is het belangrijk om te noteren dat Value Square NV momenteel ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking neemt. Duurzaamheidsfactoren zijn ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en van omkoping.

De reden hiervoor is dat er geen finale technische reguleringsnormen (RTS) zijn gepubliceerd door de Europese wetgever. Hierdoor heerst er onduidelijkheid omtrent de correcte methode om ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking te nemen. Value Square NV gaat de middelenverbintenis aan om binnen 2 jaar vanaf de publicatie van de finale RTS, de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking te nemen en een due diligence beleid hieromtrent te publiceren. 

Zonnepanelen
Dam

Fundamentele ecologische en sociale beschermingsdrempel

Value Square NV hanteert wel een fundamentele ecologische en sociale beschermingsdrempel voor alle gecommercialiseerde compartimenten van Value Square Fund in de vorm van drie basisstrategieën die ESG-criteria (ESG – Environmental, Social and Governance criteria) in overweging nemen:

1. Negatieve uitsluiting

2. ESG-integratie

3. Actief aandeelhouderschap (engagement)

Deze drie basisstrategieën houden in dat Value Square Fund bepaalde effecten uitsluit uit op basis van wetgeving, productcategorie, marktparticipatie en op basis van gedrag. Drie concrete voorbeelden van uitsluiting zijn:

i) bedrijven verboden overeenkomstig de wet van 8 juni 2006, wapenwet genoemd, zoals gewijzigd door de wet van 16 juli 2009 (bedrijven wiens activiteiten bestaan uit de vervaardiging, het gebruik, het herstel, het te koop stellen, het verkopen, de verdeling, invoeren of uitvoeren, het opslaan of vervoeren van antipersoonsmijnen, submunitie en/of inerte munitie en bepantsering met verarmd uranium of elk ander industrieel uranium in de zin van de wet en met het oog op de verspreiding ervan);

ii) bedrijven die de principes schenden van de United Nations Global Compact (mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu, anti-corruptie);

iii) producenten en grootdistributeurs van tabaksproducten.

Daarnaast worden niet-uitgesloten effecten geanalyseerd op basis van 60 ESG-parameters.

 Engagement omvat het stemmen en vragen stellen tijdens Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders, betrokkenheid via telefoongesprekken, e-mail, brieven, etc.

Meer informatie over deze ecologische en sociale beschermingsdrempel is terug te vinden in het ESG-beleid van Value Square NV: Lees ons ESG-beleid voor alle compartimenten van Value Square Fund, het specifieke ESG-beleid van het compartiment Value Square Fund Equity World en het beleid van het ESG Committee van Value Square NV. 

Engagement

Duurzaamheidsrisico's in beleggingsadvies en vermogensbeheer

Value Square NV integreert duurzaamheidsrisico's in haar beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen omdat zij negatieve uitsluiting toepast bij de selectie van financiële instrumenten zoals hierboven beschreven. Hierdoor wordt het resterende duurzaamheidsrisico voor elk compartiment van de bevek niet meer als hoog maar als middelhoog ingeschat. Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.

Enkele voorbeelden van duurzaamheidsrisico’s die zich in alle compartimenten kunnen voordoen zijn (niet exhaustieve lijst):

- Risico op een negatieve impact op mensenrechten (olieproductie – landgebruik conflict, hervestiging)

- Risico op milieuvervuiling (olievervoer – olievlek in de oceaan)

- Risico op een negatieve impact op arbeidsverhoudingen

- Risico op blootstelling van biologische agentia en gevaarlijke stoffen bij het recycleren van grondstoffen

Indien een duurzaamheidsrisico zich manifesteert geldt het principe 'divest or engage'. Value Square NV zal de manifestatie van het duurzaamheidsrisico analyseren en engageren met het bedrijf in kwestie. Indien engagement niet leidt tot verbeteringen zal Value Square desinvesteren.

Value Square NV integreert geen duurzaamheidsrisico's in haar beloningsbeleid. 

Bos

Eigen huisfondsen volgens de principes van het Value beleggen

De beheerders van de fondsen hebben dezelfde belangen als de investeerders in de fondsen. Hun persoonlijke beleggingsportefeuille bestaat immers uitsluitend uit Value Square fondsen. Over gelijklopende belangen en engagement gesproken.
[{"image":"media\/bg\/3413-wind_turbine.jpg","quote":"Investing should be like watching paint dry or watching grass grow. If you want excitement\u2026go to Las Vegas.","quote_author":"Paul Samuelson","quote_author_location":"","quote_style":"light"}]